Vybavenie

V spoločnosti je zamestnaný rad vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa venujú neustálemu rozširovaniu a zdokonaľovaniu všetkých druhov bezpečnostných služieb, ktoré vo svojom súhrne tvoria komplexnú bezpečnostnú ponuku spoločnosti.
K najvýznamnejším službám poskytovaných našou spoločnosťou v rámci bezpečnostného poradenstva patrí vykonávanie analýz bezpečnosti a na nich postavených bezpečnostných projektov. Na hodnotenie rizík je štandardne používaný postup vypracovaný poprednými špecialistami v tomto odbore.
Všetci zamestnanci KRAKEN s. r. o. sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti skupiny S, traja členovia vedenia spoločnosti sú držiteľmi preukazov odbornej spôsobilosti skupiny P.
Zamestnanci spoločnosti poverovaní výkonom strážnej služby sa podrobujú psychologickému vyšetreniu, aby sa zistila ich schopnosť vyrovnať sa s náročnými podmienkami služby. Iba takto preverení zamestnanci sú zaraďovaní k výkonu služby na strážených objektoch. Rovnako sa venuje pozornosť jazykovej príprave bezpečnostných zamestnancov zaradených na stanovištiach, ktoré si vyžadujú tieto znalosti.
Vybavenie služobnými rovnošatami, bezpečnostnými a inými technickými prostriedkami je v súlade so zmluvami o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb. Štandardné technické vybavenie pozostáva z vecných bezpečnostných prostriedkov (kaser, obušok, putá), iných technických prostriedkov (ručná rádiostanica, svietidlo, mobilný telefón) a ďalších prostriedkov podľa požiadaviek objednávateľa (napr. detektory kovov, prostriedky na kontrolu automobilov, prenosné kamerové systémy).

Príklady oblečenia príslušníkov SBS KRAKEN s.r.o.

Príklady vizuálu vozidiel SBS KRAKEN s.r.o.

Podrobné informácie o našich produktoch a poskytovaných službách získate v sekcii Ponuka.

Informácie o aktuálnych oznamoch a novinkách nájdete v sekcii Novinky. Ponuky voľných pracovných miest nájdete v našej ponuke práce.

 

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo vypracovanie ponuky kontaktujte nás.