panakKRAKEN s. r. o. je obchodná spoločnosť, založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.05.1998 v zmysle ustanovenia platných právnych noriem. Administratívna a právna štruktúra spoločnosti KRAKEN s. r. o. je tvorená spoločníkmi, vedením spoločnosti a výkonnými zamestnancami. Činnosť spoločnosti v obecnej podobe je riadená jej majiteľmi. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, vedúcimi pracovníkmi sú obchodný riaditeľ a inšpektori, výkonnými pracovníkmi sú zamestnanci spoločnosti poverení výkonnom služby fyzickej ochrany na objektoch.

Spoločnosť KRAKEN s. r. o. je držiteľom certifikátu priemyselnej bezpečnosti pre spracúvanie a ukladanie utajovaných skutočností stupňa utajenia „DÔVERNÉ“ a certifikátu osvedčujúceho zavedenie a úspešné uplatňovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.
Na základe licencie č. PS 000810 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR, vykonáva spoločnosť KRAKEN s. r. o. všetky druhy strážnej služby v rozsahu § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti a na základe licencie PT 000016 vykonáva technické služby podľa § 7 tohto zákona.

Počet stálych zamestnancov KRAKEN s. r. o. je približne 240.
Systém zabezpečenia ochrany objektov poskytovaný spoločnosťou je vysoko funkčný a plne sa uplatnil u veľkého počtu odberateľov.

Spoločnosť KRAKEN s. r. o. poskytuje záruku, že jej zamestnanci poverení výkonom fyzickej ochrany na ochraňovaných objektoch spĺňajú všetky podmienky stanovené zákonom č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Podrobné informácie o našich produktoch a poskytovaných službách získate v sekcii Ponuka.

Ponuky voľných pracovných miest nájdete v našej ponuke práce.

 

Ak máte záujem o bližšie informácie alebo vypracovanie ponuky kontaktujte nás.